Tytuł / przedmiot przetargu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Remont i przebudowa pomieszczeń Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 109 m2 oraz pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 560  m2 na terenie Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno oraz prace budowlane towarzyszące wykonaniu instalacji tlenowej w pawilonie szpitalnym”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 12.01.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 18.01.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 18.01.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 2 z dnia 12.01.2023 r.

Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 16.01.2023 r.

Zmiana nr 3 z dnia 17.01.2023 r.

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej Zamawiającego, na której mieszczą się wszystkie dokumenty: https://nowyszpital.pl/przetargi/

Nowy bezpośredni link do postepowania:

https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1010/

 

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 18.01.2023 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 18.01.2023 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
05/01/2023
Ogłaszający przetarg
1) Zamawiający i Organizator przetargu: a) Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji obowiązków Inspektora Nadzoru:

– rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,

– zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania inwestycyjnego:

  • dla zadania nr 3 do 03.2023r.
  • dla zadania nr 1 i zadania nr 2 do 05.2023r.
Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 03.03.2023 r.

W przedmiotowym postepowaniu wybrano ofertę firmy:

Inwestprojekt Sp. z o.o., ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz (Oferta nr 4). Cena oferty –  27 921,00 zł brutto (kwota po negocjacjach)

 

Oferty odrzucone na podstawie pkt 2 d) ii) Warunków Przetargu:

Oferta nr 3 – Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Al.. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańska

Oferta nr 5 – ARCHIBUD Marek Oleś, ul. Podzamcze 9, 87-200 WĄBRZEŹNO

Oferta nr 6 – Firma Inżynierska AGMA, Marcin Dukała, 87-732 Lubanie, Siutówek 2

Oferta nr 7 – “ED-BUD’ Chruszczewski Edward, 14-220 Kisielice, ul. Stanisława Komoniewskiego 17

Pozostałe oferty spełniają warunki postepowania.

Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 18.01.2023 r.

Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto
Oferta nr 1 10.01.23 r  

Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie mgr inż. Sławomir Mańka, 87-300 Brodnica – Gorczenica 98 C

67 650,00 zł
Oferta nr 2 11.01.23 r SK Krzysztof Szymański, ul. Konstytucji 3 maja 11/15, 87-100 Toruń 46 740,00 zł
Oferta nr 3 11.01.23 r  

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Al.. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańska

30 750,00 zł
Oferta nr 4 11.01.23 r Inwestprojekt Sp. z o.o., ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz 35 670,00 zł
Oferta nr 5 13.01.23 r  

ARCHIBUD Marek Oleś, ul. Podzamcze 9, 87-200 WĄBRZEŹNO

54 000,00 zł
Oferta nr 6 16.01.23 r Firma Inzynierska AGMA, Marcin Dukała, 87-732 Lubanie, Siutówek 2 28 044,00 zł
Oferta nr 7 16.01.23 r  

“ED-BUD’ Chruszczewski Edward, 14-220 Kisielice, ul. Stanisława Komoniewskiego 17

17 500,00 zł
Oferta nr 8 18.01.23 r godzina 12:00 CONCEPT Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porebny, ul. Chełmińska 106A/39, 86-300 Grudziądz 40 000,00 zł
Oferta nr 9 18.01.23 r godzina 12:00  

Konsorcjum firm: MBI Sp. z o.o., ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek (lider konsorcjum) AMP Sp. z o.o. ul. Barska 44, 87-800 Włocławek (członek konsorcjum)

49 200,00 zł