Tytuł / przedmiot przetargu

„Remont i przebudowa pomieszczeń Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 109 m2 oraz pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 560  m2 na terenie Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno oraz prace budowlane towarzyszące wykonaniu instalacji tlenowej w pawilonie szpitalnym”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 28.12.2022 r.

Zamawiający zmienia przedmiary dotyczące branży budowlanej oraz ochrony ppoż dotyczące Oddziału Wewnętrznego – część 2 (branża elektryczna oraz branża sanitarna, pozostaje bez zmian).

Załącznik nr 11 – Przedmiary po zmianach z dnia 28.12.2022 r.Wersja edytowalna i nieedytowalna przedmiarów; wer. inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2022r. ODDZIAŁ WEWNETRZNY

 

Zmiana nr 2 z dnia 28.12.2022 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 12.01.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 3 z dnia 28.12.2022 r.

Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 05.01.2023 r.

 

Zmiana nr 4 z dnia 11.01.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 27.01.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 5 z dnia 11.01.2023 r.

Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 23.01.2023 r.

Zmiana nr 6 z dnia 13.01.2023 r.

Zamawiający zmienia Załącznik nr 6 do SOPZ – przedmiary dotyczące Poradni – część 1

Załącznik nr 6 do SOPZ – – Wersja edytowalna i nieedytowalna przedmiarów; wer. inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2022 r. PORADNIA z dnia 13.01.2023 r.

 

 

Zmiana nr 7 z dnia 17.01.2023 r.

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej Zamawiającego, na której mieszczą się wszystkie dokumenty: https://nowyszpital.pl/przetargi/

Nowy bezpośredni link do postepowania:

https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1006/

 

Zmiana nr 8 z dnia 18.01.2023 r.

Zamawiający dodaje załącznik nr 14 do SOPZ – Koncepcja Kolorystyki

Załącznik nr 14 do SOPZ – Koncepcja kolorystyki z dnia 18.01.2023r. 2022-1006

 

Zmiana nr 9 z dnia 25.01.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 31.01.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 10 z dnia 25.01.2023 r.

Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 26.01.2023 r.

 

Zmiana nr 11 z dnia 30.01.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 02.02.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 02.02.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 12 z dnia 02.02.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.02.2023 r. o godzinie: 12:30.

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.02.2023 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
20/12/2022
Ogłaszający przetarg
1) Zamawiający i Organizator przetargu: a) Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

  • Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 do 31.05.2023r.
  • Zadanie nr 3 do 14.03.2023.
Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 18.01.2023r.

Załącznik nr 14 do SOPZ – Koncepcja kolorystyki z dnia 18.01.23r. 2022-1006

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 23.01.2023r.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 24.01.2023r. 2022-1006

 

Warunki postepowania 2022-1006

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2022-1006

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 2022-1006

Załącznik nr 4 – Wzór umowy Poradnia+Oddział Wewnętrzny WAB_ZOL_ 2022-1006

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2022-1006

Załączniki do SOPZ

Załącznik nr 1 do SOPZ – Projekt zamienny Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy dotyczący przebudowy pomieszczeń  Poradni                                                         Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na terenie szpitala w Wąbrzeźnie – data opracowania KWIECIEŃ 2019

Załącznik nr 2 do SOPZ-  Projekty wykonawcze, WIELOBRANŻOWY DOTYCZACY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PORADNI CHHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ NA TERENIE SZPITALA W WĄBRZEŹNIE – data opracowania MARZEC 2021

Załącznik nr 3 do SOPZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) budynku Poradni z 2019 r.

Załącznik nr 4 do SOPZ – Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku Poradni

Załącznik nr 5 do SOPZ – DECYZJA o pozwoleniu na budowę z dnia 27.05.2019 r. nr AB.6740.223.2017.ZE

Załącznik nr 6 do SOPZ  z dnia 13.01.2023- Wersja edytowalna i nieedytowalna przedmiarów; wer. inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2022 r. PORADNIA

Załącznik nr 7 do SOPZ – PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY DOTYCZĄCY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZPITALA WĄBRZEŹNIE –– data opracowania czerwiec 2020r.

Załącznik nr 8 do SOPZ – PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY DOTYCZACY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZPITALA W WĄBRZEŹNIE – data opracowania MARZEC 2021

Załącznik nr 9 do SOPZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oddziału wewnętrznego z 2020 r.

Załącznik nr 10 do SOPZ – Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 15 stycznia 2022 r nr AB.6740.173.2017.JR

Załacznik11 do SOPZ Przedmiary po zmianach z dnia 28.12.2022 r. Wersja edytowalna i nieedytowalna przedmiarów; wer. inż. Iwona Nowicka, data opracowania grudzień 2022r. ODDZIAŁ WEWNETRZNY

Załącznik nr 12 do SOPZ – Uzgodnienie PPIS w Wąbrzeźnie z dnia 13.05.2019r., znak  N.NZ-440-3-3/3/19 dot. Projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego  i Uzgodnienie znak N.NZ-440-3-3/3/19 dot. Projektu budowlanego i wentylacji mechanicznej Poradni Chirurgii urazowo – ortopedycznej.

                         Złącznik nr 13 do SOPZ – Przedmiary prace przyszpitalne przedmiar robót opracowany przez inż. Iwonę Nowicką dla prac budowlanych towarzyszących wykonaniu instalacji tlenowej w pawilonie szpitalnym – wersja edytowalna i nieedytowalna.

 

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 2022-1006

Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór przebiegu robot budowlanych 2022-1006

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku powiązań z Oferentami 2022-1006

Załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotu trzeciego 2022-1006

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert:

Dnia 06.02.2023 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania pn.:

Oferta nr 1 P.B. KOM-BUD Sp. z o.o., ul. Gajdy 2, 87-300 Brodnica cz I cz. II cz. III
brak oferty brak oferty 223 321,05 zł
Oferta nr 2 “JAWOR” Sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń 713 524,36 zł 2 299 121,20 zł 359 726,38 zł
Oferta nr 3 URBAŃSKI Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń 520 725,64 zł 1 680 818,28 zł 303 861,06 zł

 

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 01.03.2023 r.

W przedmiotowym postepowaniu wybrano ofertę firmy:

cz I cz. II cz. III
Oferta nr 3 URBAŃSKI Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń 520 725,64 zł 1 680 818,28 zł 303 861,06 zł

 

Oferta nr 1 – P.B. KOM-BUD Sp. z o.o., ul. Gajdy 2, 87-300 Brodnica, zostaje odrzucona na podstawie pkt 2 d) ii) Warunków Przetargu