Tytuł / przedmiot przetargu

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb utworzenia pomieszczenia o p.u. ok. 26,70 m2 sprężarkowni powietrza medycznie czystego w ramach zadania pn.: „Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-19”.

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 18.01.2023 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 18.01.2023 r. o godzinie: 12:30. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, należy ją złożyć najpóźniej do 18.01.2022 do godziny 12.00. Ofertę cenowa wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: mkwasiborska@nowyszpital.pl Na prośbę Organizatora przetargu Oferent zobowiązuje się do przesłania oryginalnej dokumentacji ofertowej.
Data rozpoczęcia
10/01/2023
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający, jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 03.03.2023r.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. ; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl tel: 500 178 109
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 01.02.2023 r.

W przedmiotowym postepowaniu wybrano ofertę firmy:

Oferta nr 1 – ASBUD Sp. z o.o. Sp. k, 66-220 Łagów, Gronców 9c

Cena oferty  –   181 493,45 zł brutto