Tytuł / przedmiot przetargu

Wykonanie instalacji tlenu medycznego w ramach zadania pn.: „Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego z dostosowaniem i rozbudową instalacji tlenowej w szpitalu w Skwierzynie w związku z COVID-19.” z dostawą dozowników tlenu w liczbie 50 szt.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 20.09.22r.

Zmianie ulegają zapisy Warunków postępowania pkt 7a Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami tj.:

było;

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail). Organizator przetargu dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub poczty, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

jest:

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail). Organizator przetargu dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub poczty, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, należy ją złożyć najpóźniej do 22.09.2022 do godziny 12.00. Ofertę cenowa wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: mkwasiborska@nowyszpital.pl
Na prośbę Organizatora przetargu Oferent zobowiązuje się do przesłania oryginalnej dokumentacji ofertowej.

 

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 22.09.2022 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 22.09.2022 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
15/09/2022
Ogłaszający przetarg
a) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający, jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12.12.2022r.

Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Klaudia Marciuk Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego tel. 501 429 748, e-mail kmarciuk@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

 

Zestawienie z otwarcia ofert

Dnia 22.09.2022 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania

Oferta nr 1 AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn 320 195,23 zł
Oferta nr 2 ASMEDICA Sp. z o.o. ul. Nałeczowska 30, 20-701 Lublin 400 100,30 zł

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W przedmiotowym postepowaniu została wybrana:

Oferta nr 1 – AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn

Cena oferty – 316 319,00 zł brutto